آزمون تستی سال دوازدهم ترم اول

سوالات را پاسخ دهید: