آزمون تعیین سطح  – سطح 4

به فایل صوتی زیر گوش داده و سپس سوالات را پاسخ دهید: