صوتی سطح 1

آزمون تعیین سطح  – سطح اول

به فایل صوتی زیر گوش داده و سپس سوالات را پاسخ دهید: