آزمون تعیین سطح

  • به صورت 4 جوابی بوده
  • تعداد 50 سوال را پاسخ میدهید
  • نتیجه پس از اتمام قابل مشاهده خواهد بود