مهارت های مدرس

reading 95%
listening 86%
writing 80%
speaking 90%

استاد زارعی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

مرتضی زارعی هستم – مدرس و محقق زبان انگلیسی